HOLČOVICE

ideální dovolená 

pro rodiny  a pobyt v přírodě

 

 


 

DOMŮ 

UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ 

SPORTY, REKREACE

VÝLETY

CYKLOTURISTIKA

ZIMNÍ SPORTY

FOTOGALERIE

MAPY

HISTORIE

PAMÁTKY

ZNAK OBCE

POVĚSTI

GEOGRAFIE

PŘÍRODA

FIRMY

OBECNÍ ÚŘAD

zájmová sdružení

 


Jízdní řády

Internet

Infocentra

Telefonní seznam

Státní správa

Portál veřejné správy

Registr adres 

Euroskop.cz

PSČ v ČR

Mapy ČR

Krajský úřad

 
Města, obce on-line

Svaz měst a obcí ČR

vyhledávač " SEZNAM "

vyhledávač " ATLAS "

vyhledávač " LUPA "

vyhledávač " NAJDI TO "

   GEOGRAFIEPoloha

     Obec Holčovice se nachází v Moravskoslezském kraji na území historického Slezska, 23 km severozápadně od Krnova. Zeměpisná poloha středu Holčovic je 50° 09' severní šířky a 17° 29' východní délky.

     Správní území obce má celkovou rozlohu 40,6098 km2 a skládá se z šesti místních částí: Holčovice, Hejnov, Spálené, Komora, Jelení a Dlouhá Ves.

     Nejvyšším místem katastrálního území je vrchol Končina (887,9 m n. m.) na hranici s Heřmanovicemi a nejníže leží hladina Opavice v místě, kde tok opouští Hejnov (440 m n. m).  Na katastru obce překonává Opavice výškový rozdíl 98 m.

     Hlavní komunikací je silnice Město Albrechtice – Heřmanovice č. II/453, z níž v dolním konci Holčovic odbočuje silnice č. II/452 vedoucí přes Jelení do Karlovic. 
Geologie a geomorfologie

     Celé území je budováno prvohorními horninami starými přibližně 325 až 350 milionů let. Střídají se zde droby, prachovce a břidlice. Západní část Holčovicka tvoří cca 1500-2000 m mocné andělskohorské vrstvy (spodní karbon/tournai - svrchní devon/famen). Geologickým podkladem východní poloviny katastru je hornobenešovské souvrství (spodní karbon/visé).

     Souvrství sedimentů bylo zvrásněno od západu na východ při variské (hercynské) orogenezi a foliace hornin je ukloněna převážně k SV až V. Teprve ve třetihorách byla celá oblast vyzdvižena a saxonskou tektonikou rozlámána. Oblast je tak tvořena zlomovými krami ukloněnými k jihovýchodu se zbytky kryogenně přemodelovaného zarovnaného povrchu ve vrcholových částech. Pravoúhle uspořádaná hluboce zařezaná údolí jsou založena převážně na zlomech a poruchách v SZ-JV a SV-JZ směru.   

     Údolní nivy a úpatí svahů kryjí kvartérní fluviální a deluviální hlinitopísčité či hlinitokamenité sedimenty.

     Katastr Holčovic leží ve dvou geomorfologických jednotkách, které jsou součástí provincie Česká vysočina. První celek - Zlatohorská vrchovina – je zde zastoupen okrsky Holčovická vrchovina a Artmanovská hornatina a zabírá jeho převážnou většinu. Jihovýchodní část náleží k Nízkému Jeseníku a jeho okrsku Krasovská vrchovina, jehož nejvyšším bodem je Bedřichova hora (745 m n. m.) ležící jižně od Dlouhé Vsi.Půdy

     Půdy jsou tu spíše mělké, štěrkovité až kamenité a lehké až středně těžké. K nejrozšířenějším půdním typům zde patří hnědé půdy kyselé až velmi kyselé a jejich slabě oglejené formy, v údolních nivách půdy glejové. Vhodné jsou pro pěstování brambor, méně náročných obilovin, pro trvalé travní porosty a mohou být velmi dobrými lesními stanovišti.Podnebí

     Holčovicko leží v chladné oblasti, která má krátké, mírně chladné a vlhké léto a dlouhou zimu s dlouho trvající sněhovou pokrývkou.

     Průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi 5 až 7 °C a klesá se stoupající nadmořskou výškou. Na nedaleké meteorologické stanici v Heřmanovicích (625 m n. m.) bylo naměřeno 5,8°C a na stanici Město Albrechtice-Žáry (483 m) 7,7°C. Nejchladnějším měsícem je leden, kdy se průměrné měsíční teploty nacházejí mezi -3 až -4°C a nejteplejší je červenec (15 až 16°C).

     Průměrný roční úhrn srážek činí 800 až 1000 mm (Heřmanovice - 978 mm, Město Albrechtice-Žáry - 740 mm). Nejvíce srážek bývá v červenci a nejméně v prosinci, lednu a únoru.Vodstvo

     Celý katastr Holčovic náleží do úmoří Baltského moře, přičemž jeho většina leží v povodí řeky Opavice (dříve nazývané Zlatá Opavice, německy Goldoppa), která přijímá zprava Ptačí potok a Tisovou a zleva Komorský potok. Její dlouhodobý průtok měřený nad Spáleným je  0,23 m3.s-1.

     Východní část Dlouhé Vsi odvodňuje Kobylí potok (přítok Opavice) a jižní část katastru (okolí Jelení) potok Kobylka, který se v Karlovicích vlévá do řeky Opavy. 


Mgr. Jiří  Riezner


  Webmaster: Ivo Dokoupil, 2003

Oficiální stránky obce Holčovice